مجموعه سوالات چهار گزینه ای زیست شناسی و آزمایشگاه 1 فصل اول

1- ترکیب اصلی سازنده تار عنکبوت کدام است ؟

1-کربوهیدرات               2- پروتئین                     3-لیپید                      4- DNA

2- مونومر های سازنده کدام مو.لکول ها تنوع بیشتری دارند ؟

1- لیپاز                    2- ریبوز                           3-  کلسترول             4 - ATP

3- کدامیک مونومر محسوب نمی شود؟

1- گلوکز               2- سرین                3- مالتوز                4- گلیسین

4- نوع پیوند موجود در بین مونومرهای کدام ساختار زیر با بقیه متفاوث اسث؟

1-نشاسته                2- گلیکوژن               3- سلولز               4- مالتوز

5- سم سیانور چگونه از عمل انزیمها جلوگیری می کند؟

1- تخریب ساختار سه بعدی آنزیم      2- اتصال به جایگاه فعال آنزیم 3- تغیر شکل جایگاه فعال آنزیم                   4- اتصال به پیش ماده

6- در کدامیک اسید چرب به کار نرفته است؟

1- پوشش بخشهای جوان گیاه       2- هورمون استروژن      3- لیپید اصلی غشای سلول         4- چربی زیر پوست بدن

7- کدام یک در مورد آنزیمها صادق است؟

1- نیاز به کو آنزیم              2- فعالیت در   PH   خنثی 3- شرکت در هیدرولیز مواد         4- داشتن ساختار سه بعدی

8- کدام آنزیم غیر پروتئینی است؟

1 – DNA                   2-  RNA                   3 -  هلیکاز                 4-  لیپاز

9 - در ساختار همو گلوبین چهار زنجیره پلی پیتیدی وجود دارد اگر تعداد کل اسیدهای آمینه در آن   n    فرض شود تعداد کل پیوند های پیتیدی در آن :

n-2        -4                             n-3     -3                     n-1   -2                           n-4-1 


10-اگر تعداد مونومریک پلی پپتید =    n باشد هنگام هیدرولیز این مولکول به ترتیب چند پیوند پیتیدی شکسته شده و چند مولکول آب به مصرف می رسد :

n/2 , n-1 -4                n-1 , n-1 -3                n/2 , n/2 -2                 n-1 , n/2 -1

11- بیشترین و متنوع ترین ترکیب آلی طبیعت به ترتیب:

1  ) پلی ساکارید – مونوساکارید    2) پلی ساکارید – پروتئین  3 ) پروتئین – پلی ساکارید     4) پروتئین – پروتئین

12- گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

1) پلی مر، از واحدهای مشابه تشکیل شده است.                2) کلسترول در تمام غشاهای زنده یافت می شود. 3) پروتئین از چند رشته پلی پپتید ساخته می شود.             4) ساخته شدن پلی مر، با تولید ADP همراه است.

13- اگر در هیدرولیز یک پلی پپتید با 100آمینواسید، 4مولکول آب مصرف شود به ترتیب حداقل و حداکثر چند رشته پلی پپتید حاصل خواهد شد؟

1) 2 و 5                       2) 2 و 4                              3) 1 و 4                             4) 1 و 5

14- حاصل هیدرولیز یک گرم ساکارز در آب؟

1 ) دوگرم مونوساکارید متفاوت             2) دوگرم مونوساکارید مشابه 3) یک گرم مونوساکارید                            4) یک گرم دی ساکارید

15- از هیدرولیز قند شیر، کدامیک از قندهای زیر حاصل می شود؟ 1) فروکتوز                       2) گالاکتوز                     3) ریبوز                           4) مالتوز 16- کدامیک از مواد آلی تنوع بیشتری در سلولهای بدن انسان دارند؟

1) کربوهیدراتها            2) لیپیدها                 3) پروتئین ها                         4) اسیدهای نوکلئیک

17- اثر آرسنیک شبیه اثر کدامیک از موارد زیر بر فعالیت آنزیم است؟

1) مواد معدنی       2) تغییرات شدید PH            3) حشره کشها             4) ویتامینها 18- مونومرهای کدام پلیمر تنوع بیشتری دارند؟

1) کاتالاز               2) DNA                           3) گلیکوژن                          4) سلولز

19- در کدام مولکول پیوند پپتیدی وجود دارد؟

1) تری گلیسرید          2) نشاسته                           3) هموگلوبین                       4) فسفولیپید 20- کدام مولکول با بقیه در یک گروه از ترکیبات آلی قرار نمی گیرد؟ 1) کوتین                2) کلسترول                         3) موم                               4) آلبومین

21-گوناگونی جانداران به کدام گروه ازترکیبات آلی زیر بستگی دارد؟

1.هیدرات کربن-پروتئین        2.هیدرات کربن-DNA             3.پروتئین_DNA          4.چربیها_DNA 22-.مونومرهای تشکیل دهنده یDNAدردنیای زنده کدام است وچندنوع می باشد؟

1.آمینواسید_20نوع     2.نوکلئوتید_4نوع                    3.نوکلئوتید-20نوع               4.آمینواسید_4نوع

23-کدامیک ازموجودات زنده زیر قادرند آنزیم تجزیه کننده ی سلولز را بسازند؟ 1.انسان                        2.موریانه                               3.بعضی میکروب ها               4.خرگوش

24-شکل ذخیره ای گلوکزدرماهیچه های انسان کدام است؟

1.ساکارز                         2.نشاسته                               3.گلیکوژن                         4.مالتوز

25-پیوند دوگانه یا سه گانه بر دمای ذوب لیپیدهاچه تاثیری دارد؟

1.کاهش می دهد       2.افزایش می دهد             3.تاثیری ندارد                4.بستگی به نوع چربی دارد 26-کدام یک از ترکیبات زیر آب گزیرترند؟

1.تری گلیسرید ها             2.فسفولیپیدها                          3.موم ها                             4.روغن ها 27-کدام گروه از ترکیبات زیر درساختن هورمون ها نقش دارند؟

1.فسفولیپیدها-تری گلیسریدها                                               2.پروتئین ها_فسفو لیپیدها 3.استروئیدها_فسفولیپیدها                                                       4 .استروئیدها_پروتئین هادانلود کتاب بیولوژی سولومون


Biology
Eldra Solomon , Linda Berg , Diana W. Martin
1323
154MB
PDF


برچسب‌ها: دانلود کتاب بیولوژی سولومون
+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در سه شنبه ۷ آبان۱۳۹۲


دانلود دیکشنری زیست شناسی انگلیسی به فارسی


  English-Persian
132
1MB
PDF
رایگان 


برچسب‌ها: دانلود دیکشنری زیست شناسی انگلیسی به فارسی
+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در چهارشنبه ۱۰ مهر۱۳۹۲

دانلود رایگان کتاب انتقال ژن به درون سلول های پستانداران


دانلود کتاب انتقال ژن به سلول های پستان داران

Gene Delivery to mammalian cells
William C. Heiser
2004
317
7MB
PDF
رایگان


برچسب‌ها: دانلود رایگان کتاب, مهندسی ژنتیک
+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در پنجشنبه ۲۸ شهریور۱۳۹۲

دانلود رایگان کتاب ژنتیک و زیست شناسی مولکولی

دانلود رایگان کتاب ژنتیک و زیست شناسی مولکولی


genetics and molcular biology
Robert Schleif
1993
716
11MB
PDF
رایگان


برچسب‌ها: دانلود رایگان کتاب ژنتیک و زیست شناسی مولکولی
+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در شنبه ۲۳ شهریور۱۳۹۲

دانلود رایگان دیکشنری علوم سلولی مولکولی و بیوشیمی

DICTIONARY OF BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY
J. STENESH
1989
534
57MB
PDF
رایگان


برچسب‌ها: دانلود رایگان دیکشنری علوم سلولی مولکولی و بیوشیمی
+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در سه شنبه ۵ شهریور۱۳۹۲
دانلود رایگان کتاب ترکیبات ساختاری دیواره سلولی سلول های پروکاریوتی

Prokaryotic Cell Wall CompoundsProkaryotic Cell Wall Compounds
Helmut Ko¨nig l Harald Claus l Ajit Varma
2010
518
11MB
PDF
رایگان

Microbial cell wall structures play a significant role in maintaining cells’ shape, as protecting layers against harmful agents, in cell adhesion and in positive and negative biological activities with host cells. All prokaryotes, whether they are bacteria or archaea, rely on their surface polymers for these multiple functions. Their surfaces serve as the indispensable primary interfaces between the cell and its surroundings, often mediating or catalyzing important interactions.

Prokaryotic Cell Wall Compounds summarizes the current state of knowledge on the prokaryotic cell wall. Topics concerning bacterial and archaeal polymeric cell wall structures, biological activities, growth and inhibition, cell wall interactions and the applications of cell wall components, especially in the field of nanobiotechnology, are presented.


برچسب‌ها: دانلود رایگان کتاب ترکیبات ساختاری دیواره سلولی سل
+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در دوشنبه ۴ شهریور۱۳۹۲

عضویت در خبرنامه زیست پژوهان گنبدکاووس


برچسب‌ها: عضویت در خبرنامه
+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در شنبه ۱۳ آبان۱۳۹۱

دانلود کتاب های زیست شناسی

دیکشنری بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی

Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology, 2nd Edition


کتاب را رایگان از اینجا دانلود کنید.نام کتاب:           Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology
ویرایش:             دوم
نویسنده:        J. Steneshسال انتشار:     1989
تعداد صفحات:   534
فرمت :              djvu
حجم فایل:        47MG
قیمت:              20.000 ریال

لینک دانلود خرید اینترنتی  
dictionary of biochemistry and molecular biology


 

برای استفاده از این کتاب باید این نرم افزار( DJVU)  را از اینجا دانلود کرده و در سیستم خود اجرا کنید.

فرمت DJVU یکی دیگر از فرمت های رایج برای انتشار اسناد و فایل های متنی می باشد . فرمت DJVU در مقابل PDF از شهرت کمتری برخوردار است اما در عین حال هنوز هم کتابهایی به این فرمت تهیه می شوند .
tag حجم فايل : 8.6 مگابایت 
پسورد پسورد فايل : www.elecdl.com


برچسب‌ها: دانلود رایگان کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی, دانلود رایگان پی دی اف کتاب زیست شناسی سلولی و مول, molecular and cellular biology pdf دانلود رایگان, دانلود رایگان کتاب های زیست شناسی دانشگاهی
+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در سه شنبه ۷ تیر۱۳۹۰

کتاب زیست شناسی مولکولی

Molecular Biology, 2/e, 2001

سلولی مولکولی

by: Robert F. Weaver


برچسب‌ها: دانلود رایگان کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی, دانلود رایگان پی دی اف کتاب زیست شناسی سلولی و مول, molecular and cellular biology pdf دانلود رایگان, دانلود رایگان کتاب های زیست شناسی دانشگاهی
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت۱۳۸۹

 

Looking Inside Cells (Science Readers: Life Science)

تصویر بزرگتر

Author(s): Kimberly Fekany Lee, Ph.D.
Publisher: Teacher Created Materials
Date     : 2008
Pages    : 32
Format   : PDF
OCR      : Y
Quality  :
Language : English
ISBN-10  : 0743905830
ISBN-13 

دانلود در ادامه مطلب

 


برچسب‌ها: دانلود رایگان کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی, دانلود رایگان پی دی اف کتاب زیست شناسی سلولی و مول, molecular and cellular biology pdf دانلود رایگان, دانلود رایگان کتاب های زیست شناسی دانشگاهی
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط عبدالرشید زبرجد در جمعه ۶ فروردین۱۳۸۹